فروش محصولات بهداشتی
خانه / بایگانی برچسب: فروش لسیتین سویا

بایگانی برچسب: فروش لسیتین سویا

فروش لسیتین سویا پسفیک هند

یکی از افزودنی های پرکاربردی که امروزه در فرآوری مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد لسیتین می باشد. از آنجائیکه فعالیت سطحی لسیتین فوق العاده بالا می باشد به همین دلیل از آن برای ایجاد کمپلکس محیط های روغنی با محیط های آبی از طریق کاهش کشش سطحی استفاده می شود.

توضیحات بیشتر »

فروش بهترین انواع لسیتین سویا

اﻣﺮوزه ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﯾﮏ اﻓﺰودﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻓﺮاوري وﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراك در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪﻫﺎي روﻏﻦ ﺧﺎم ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

توضیحات بیشتر »