فروش محصولات بهداشتی
خانه / بایگانی برچسب: لسیتین سویا

بایگانی برچسب: لسیتین سویا

پخش لسیتین لسیکو خوراکی سویا

اﻣﺮوزه ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﯾﮏ اﻓﺰودﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻓﺮاوري و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراك در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد است. ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪﻫﺎي روﻏﻦ ﺧﺎم ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام