فروش محصولات بهداشتی
خانه / آب مقطر / آب مقطر و کاربرد آن در محلول الکترولیت

آب مقطر و کاربرد آن در محلول الکترولیت

ب مقطر به علت خلوصی که دارد و خنثی بودن آن می تواند به خوبی در مصارف آزمایشگاهی و البته واکنش های شیمیایی استفاده گردد. کاربرد آب مقطر در محلول الکترولیت به این دلیل سبب می شود که آب مقطر در سلول الکترولیتی مانند عایق عمل کند.
محلول الکترولیت به محلولی گفته می شود که عبور دهنده جریان الکتریسیته است و وقتی درون سلول الکترولیتی قرار بگیرد، می تواند ارتباط میان دو الکترود دستگاه سلول الکترولیتی برقرار کند. هر گاه محلولی که درون دستگاه قرار بگیرد که دارای یون هایی با بارهای مثبت و منفی باشد، در محلول جریان میان الکترود های مثبت و منفی جاری می شود (از الکترود منفی به مثبت)، می تواند منبع تغذیه که یک لامپ باشد را، روشن کند.

همانطور که ذکر شد، در سلول الکترولیتی فقط وقتی جریان برقرار شود، لامپ روشن می شود و فقط وقتی که محلول دارای یون های ناهم نام باشد، جریان برقرار می شود. 

چطور آب مقطر جریان را برقرار نمی کند و عایق است؟
آب مقطر به علت یکی از ویژگی های خود است که این توانایی را دارد و آن ویژگی وجود نداشتن یون های ناهم نام است. به عبارت دیگر هنگامی که آب به آب مقطر تبدیل می شود، با هر روشی، یون های مثبت و منفی و آلودگی های دیگر آن جدا می شود و آب مقطر خالص می ماند، یعنی هیچ یون مثبت و منفی وجود ندارد که بتواند جریان را بین الکترود ها برقرار کند. 
پس آب مقطر در سلول الکترولیتی مانند یک عایق عمل کرده و جریان را برقرار نمی کند و مانع انتقال الکترون میان الکترود ها می گردد. حتی بوسیله یک سلول الکترولیتی می توانیم آب مورد نظر را شناسایی کنیم. این امر فقط برای آب مقطر صادق نیست و هر محلولی را می توان از نظر الکترولیت بودن و یا الکترولیت نبودن مشخص نمود

مطلب پیشنهادی

مرکز خرید آب مقطر رادیاتور

از مرکز خرید آب مقطر می توانید مایع رادیاتور را در هر حجمی تهیه کنید.آب اسید نیز در طروف 5 لیتری به فروش می رشد.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام